SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA BORÇLANMA ARAÇLARI – IV

Av. Yasemin ÇORAK & Av. Sevcen CAN

Önceki yazılarımızda borçlanma aracı kavramından ve türlerinden bahsetmiştik (Okumak için sayfanın sonuna gidiniz.). Bu yazımızda ise borçlanma araçlarının ihracından bahsedeceğiz.

BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACI

İhraç, Tebliğ’in madde 3/f hükmünde, borçlanma araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışı; ihraççı ise madde 3/g hükmünde borçlanma araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurul’a başvuruda bulunan veya borçlanma araçları halka arz edilen tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır. İhraç ve ihraççı kavramlarına ilişkin tanımlama, SerPK’da daha geniş olarak ele alınmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 504. maddesi uyarınca, borçlanma araçları, aksi kanunlarda öngörülmedikçe genel kurul kararıyla çıkarılabilmektedir. Ancak SerPK’nın madde 31/1 hükmüyle, borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisinin, esas sözleşme ile yönetim kuruluna süreli veya süresiz olarak devredilebileceği de öngörülmektedir. Bu husus, Tebliğ’in madde 5/1 hükmünde “Borçlanma aracı ihracı için genel kurul tarafından ya da genel kurul kararıyla veya esas sözleşmeyle yetkilendirilmiş yönetim kurulu tarafından karar alınabilir.” denilmek suretiyle de düzenlenmiştir. İhraç yetkisinin yönetim kuruluna süresiz olarak devredilmesi hususu yalnızca halka açık ortaklıklar bakımından geçerli olup, halka kapalı ortaklıklar bakımından bu süre 15 ayı geçememektedir.

Borçlanma aracı ihracı için yapılacak olan başvurularda, asgari olarak ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının azami tutarı ile satışın yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin veya yurt dışında yapılacağı hususuna yer verilmelidir. Kurul’a başvuru, ihraç kararının alındığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde yapılmalıdır. Borçlanma senetlerinin toplam tutarı, sermaye ile bilançoda yer alan yedek akçelerin toplamını aşamamalı ve kanunların bilançoya konulmasına izin verdiği yeniden değerleme fonları da toplama katılmalıdır.

SerPK madde 31/1 hükmüyle, ihraççıların ihraç edebilecekleri borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının toplam tutarının, Kurul tarafından finansal tablolar esas alınarak belirlenecek limitleri geçemeyeceği öngörülmektedir. Tebliğ’in 9. maddesiyle, halka açık ortaklıkların ihraç limitinin özkaynak tutarının beş katını, halka açık olmayan ortaklıkların ihraç limitinin ise özkaynak tutarının üç katını geçemeyeceği düzenlenmektedir.

Bir sonraki yazımızda Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulundan bahsedeceğiz.

/Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir