KONKORDATO SÜRESİ NE KADARDIR?

Konkordato, İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 285-309. maddelerinde, mali durumu bozuk olan borçluları ve mali durumu bozulmuş olan borçlunun alacaklılarını korumak için düzenlenmiş olan bir uygulamadır. (Detaylı bilgi için lütfen bkz…)

Konkordato başvuruları için görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir. Yetki bakımından ise; iflasa tabi olan borçlular bakımından yetkili mahkeme borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir. İflasa tabi olmayan borçlular bakımından ise yetkili mahkeme yerleşim yeri mahkemesidir. Konkordato başvurusuna eklenecek olan belgeler İİK’nın 286. maddesinde “Borçlu, konkordato talebine aşağıdaki belgeleri ekler. a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi. b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler; borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler. c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste. d) Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo. e) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları.” şeklinde sayılmıştır.

Yukarıda kanunda belirtilmiş olan belgelerin eksiksiz olarak mahkemeye sunulması halinde mahkeme geçici mühlet kararı verecektir. Geçici mühlet kararıyla birlikte konkordato uygulamasının başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının incelenmesi için geçici konkordato komiseri (uygulamada genelde 3 komiserden teşekkül eden bir heyet tayin edilmektedir) atanmaktadır. Borçlunun mali durumunda iyileşme olması halinde ise geçici mühlet kaldırılmaktadır. Geçici mühlet süresi esas itibariyle üç aydır. Mahkeme bu üç aylık süre dolmadan borçlunun veya atanan geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti en fazla iki ay daha uzatabilmektedir. Özet olarak geçici mühletin süresi en fazla beş ay olabilmektedir.

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde mahkeme, geçici mühlet içinde kesin mühlete ilişkin karar vermektedir. Mahkeme kesin mühlete ilişkin kararını vermeden önce değerlendirme yapar. Bu değerlendirmede geçici konkordato komiseri (heyeti) tarafından sunulacak yazılı raporu inceler. Ek olarak, alacaklıların dilekçelerinde ileri sürdükleri itirazları dikkate alır. Kesin mühlet süresi İİK’da bir yıl olarak belirtilmiştir. Kesin mühlet; özel durumların varlığı halinde, konkordato komiserinin bu özel durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine en fazla altı ay daha uzatılabilmektedir. Ayrıca, bu uzatma kararından önce alacaklılar kurulunun da görüşü alınmaktadır. 

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir