CEVAP DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİNDE NELER BULUNMALIDIR?

Bir önceki yazımızda cevap dilekçesinin ne olduğundan bahsederek; verilme süresi ve usulünü açıklamıştık, şimdiki yazımızla bağlantısı gereğince okumanızı tavsiye ederiz. (Bkz: …)

Cevap dilekçesinin içeriğinde bulunması gereken unsurların hangileri olduğu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) 129. maddesinde “(1) Cevap dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur: a) Mahkemenin adı. b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri; davalı yurt dışında ise açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adres. c) Davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. ç) Varsa, tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri. d) Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri. e) Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği. f) Dayanılan hukuki sebepler. g) Açık bir şekilde talep sonucu. ğ) Davalının veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzası.”şeklinde belirtilmiştir.

Madde metnine göre; cevap dilekçesinde; ilgili mahkemenin adı, tarafların isim ve adresleri, davalının TC kimlik numarası, tarafların kanuni temsilcilerinin (veli, vasi, kayyım gibi) bulunması halinde bunların isim ve adresleri, davacının avukatı varsa isim ve adresi, davaya konu savunmaların sıralanmış açık özetleri, deliller, davadaki hukuki sebepler, talep sonucu, davalının (varsa kanuni temsilcisi veya avukatının) imzası olmalıdır.

Aynı hükmün 2. fıkrasında “121 inci madde hükmü cevap dilekçesi hakkında da uygulanır.” denilerek HMK 121. maddeye atıf yapılmış; cevap dilekçesinde gösterilip de davalının elinde bulunan belge örneklerinin taraf sayısından bir fazla düzenlenerek (asıllarıyla birlikte de verilebilir) cevap dilekçesiyle beraber mahkemeye sunulması gerektiği açıklanmıştır. Burada davalının elinde olmayıp da başka yerden getirtilecek belge ve dosyaların, nereden bulunabileceklerini bildiren bir açıklamanın cevap dilekçesinde belirtilmesi lazım gelmektedir.

Diğer yandan, bu sayılanların eksikliği durumunda ne yapılacağı ve sonucun nasıl gelişeceği konusu da oldukça önem taşımaktadır. Nitekim önemine istinaden bahsi geçen husus, HMK 130. maddede “129 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (ğ) bentlerinin cevap dilekçesinde eksik olması hâlinde, bunun giderilmesi için hâkim tarafından bir haftalık süre verilir; eksikliğin bu süre zarfında da giderilmemesi hâlinde cevap dilekçesi verilmemiş sayılır.”biçiminde açıklanmıştır.

Cevap dilekçesinde; mahkeme adı, tarafların isim ve adresleri, davalının TC kimlik numarası, tarafların varsa kanuni temsilcilerinin isim ve adresleri, davacının avukatı bulunmaktaysa isim ve adresi, davalının (varsa kanuni temsilcisi veya avukatının) imzası bakımından eksiklik olduğunda, hakim bu eksikliklerin tamamlanması için davalıya bir haftalık kesin süre verecektir. Sürenin kesin oluşu sebebiyle, süresi içinde ilgili eksikliğin giderilmemesi durumunda cevap dilekçesi verilmemiş sayılacaktır. Bir başka deyişle, davalı süresinde cevap dilekçesi vermemiş gibi kabul edilecektir.

Yazılı yargılama usulünün ne olduğu ve aşamalarına dair (Bkz: …) dava dilekçesinin içeriğine ilişkin (Bkz: …)dava açılmasının maddi hukuk ve usul hukuku bakımından sonuçları için lütfen (Bkz: …)

                                                                                                               Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir