KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER (II)

Bir önceki yazımızda, başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatımızda yer alan düzenlemelerden bir kısmına yer vermiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda diğer yasal düzenlemelerden bahsedeceğiz;

  • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un muhtelif hükümlerinde erişim sağlayıcı, içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcı tarafından trafik bilgilerinin hangi şartlar altında tutulacağı, ne kadar süre saklanacağı, hangi mercilere, hangi şartlar altında iletileceği, güvenliği için hangi tedbirlerin alınacağı düzenlenmiştir.
  • 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 2. maddesiyle, kişilerin adli sicil bilgilerinin Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ndeki Merkezi Adli Sicil’ de tutulacağı öngörülmüş, 3. maddesiyle Merkezi Adli Sicil, adli sicil kayıtlarının güncelleştirilmesi, düzeltilmesi, düzenlenmesi ve mahalli adli sicillere ulaştırılması ile görevli kılınmış, 11. maddesiyle adli sicil ve arşiv bilgilerinin gizliliği düzenlenmiş, bunlardan başka, Kanun’un muhtelif hükümlerinde başta adli sicil kayıtlarının ve bilgilerinin kimlere ve hangi mercilere verilebileceği, ne zaman ve hangi koşullarda silineceği olmak üzere adli sicil ve arşiv kayıtlarıyla ilgili kişisel verilerin korunmasına ilişkin çok sayıda düzenleme yapılmıştır.
  • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 12. maddesinde elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının, elektronik sertifika talep eden kişiden, elektronik sertifika vermek için gerekli bilgiler hariç bilgi talep edemeyeceği, bu bilgileri kişinin rızası dışında elde edemeyeceği, elektronik sertifika sahibinin izni olmaksızın sertifikayı üçüncü kişilerin ulaşabileceği ortamlarda bulunduramayacağı, yazılı rızası olmaksızın üçüncü kişilerin kişisel verileri elde etmesini engelleyeceği, bu bilgileri sertifika sahibinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemeyeceği ve başka amaçlarla kullanamayacağı düzenlenmiştir.
  • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 75. maddesinde işverenin her işçi için bir özlük dosyası düzenleyeceği, bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, mevzuat uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorunda olduğu, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlü olduğu düzenlenmiştir.
  • 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 23. maddesinde üye işyerlerinin, kartın kullanımı sonucunda kart ve kart hamili ile ilgili edindikleri bilgileri, kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzere kart hamilinin yazılı rızasını almadan başkasına açıklayamayacağı, saklayamayacağı ve kopyalayamayacağı, kart bilgilerini üye işyeri anlaşması yaptığı kuruluş dışındaki şahıs veya kuruluşlarla paylaşamayacağı, satamayacağı, satın alamayacağı ve takas edemeyeceği, kart çıkaran kuruluşların, edindikleri kişisel bilgileri gizli tutmak, kendi hizmetlerinin pazarlanması dışında başka amaçlarla kullanmamak ve kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar dışında kalanların bu bilgilere ulaşmasını engellemek amacıyla gereken önlemleri almakla yükümlü olacağı düzenlenmiştir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir