KOOPERATİF KURULUŞUNDA TESCİL VE İLAN SÜRECİ

Kooperatif kuruluşu için, kurucu ortaklar tarafından hazırlanan kooperatif anasözleşmesi ile belirlenen dilekçe ve eklerinin ilgili izin merciine sunulması gerekmektedir. İlgili izin merci tarafından yapılacak esas ve usule ilişkin inceleme neticesinde, sunulan evraklarda herhangi bir eksiklik yahut hata olmadığı görüldüğü takdirde kooperatif için kuruluş izni verilecek ve tescil aşamasına geçilecektir.

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun (“KK”)  3. maddesi “Ana sözleşme, Ticaret Bakanlığına verilir. Bakanlığın kuruluşa izin vermesi halinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan olunur.” uyarınca kooperatif tescili, ilgili ticaret ve sanayi odaları yahut ticaret odaları bünyesinde kurulacak ticaret sicili müdürlükleri, oda ya da yeterli teşkilat bulunmayan yerlerde ise Ticaret Bakanlığı’nca belirlenecek bir odada ticaret sicili müdürlüğü tarafından tutulan ticaret sicilinde yapılacaktır. Ticaret sicil müdürlüğünce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) 32.m. kapsamında yapılan inceleme neticesinde kooperatif kaydının ilgili Yasa ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin (“TSY”) öngördüğü bütün koşulları yerine getirildiği tespit edildiği takdirde, tescil işlemi gerçekleştirilecektir. Kimlerin tescil isteminde bulunabileceği, tescil isteminin şekli ve süresi TTK  28., 29. ve 30. maddelerinde belirlenmiştir. Buna göre;

  • Tescil istemi ilgililer, temsilcileri veya hukuki halefleri tarafından yetkili sicil müdürlüğüne yapılır. (TTK 28.m./1.f.) Yetkili sicil müdürlüğüne başvuruların yazılı şekilde yahut elektronik ortamda yapılması mümkündür.
  • Tescil istemi kooperatif kurucularının tescil talebini açıkça gösterir bir dilekçe ile yapılır. (TTK 29.m./1.f.)
  • Dilekçede imzası bulunlar kimliklerini ispat etmek zorundadırlar. Dilekçedeki imzalar noterlikçe onaylanmışsa, ayrıca kimliğin ispatlanmasına gerek yoktur. (TTK 29.m./2.f.)
  • Tescili isteme süresi onbeş gündür. (TTK 30.m./1.f.) 
  • Tescil isteme süresi, tescili gerekli işlemin veya olgunun gerçekleştiği tarihten başka bir deyişle izin merciinin kuruluş iznini vermesinden itibaren başlar. (TTK 30.m./2.f.) 
  • Ticaret sicil müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturanlar için bu süre bir aydır. (TTK 30.m./3.f.) 

Yukarıda belirttiğimiz üzere, kuruluş için ilgili ticaret sicil müdürlüğüne yazılı şekilde yahut elektronik ortamda yapılacak başvurularda, kuruluş ve tescil talebini açıkça gösterir bir dilekçe ile başvuru yapılması zorunludur. Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 109. maddesinde bir kooperatifin kuruluşunun tesciline ilişin başvuruda ilgili ticaret sicil müdürlüğüne verilecek evraklar sıralanmıştır. Buna göre kuruluş için ilgili ticaret sicil müdürlüğüne verilecek evraklar;

  • kurucuların imzaları noter tarafından onaylanmış şirket sözleşmesi,
  • kooperatif kuruluşuna izin veren makamın izin yazısı,
  • kooperatifi temsil ve ilzama yetki verilen kişilerin noter huzurunda kooperatif unvanı altında atılmış imza beyannameleri şeklindedir.

Ticaret sicil müdürlüğü tarafından TTK 32.m. kapsamında yapılacak inceleme neticesinde, ilgili Yasa ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’ne aykırı bir hüküm bulunmadığı takdirde, tescil edilen olgular ilan olunacaktır.


 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir