SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KAR PAYI DAĞITIMI GEÇİCİ SÜREYLE SINIRLANDIRILDI

Covid-19 salgını hayatın birçok noktasında maalesef ki aksaklık, öteleme ve yavaşlamalara sebebiyet vermiş durumdadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz açısından da özellikle ticari hayatta gözle görülür yavaşlamalar, nakit akışında sıkıntılar ve hatta bazı sektörlerde tamamen durmalar söz konusu olmuştur. Açıklanan sebeplerle, ticarette oluşan yavaşlamanın sermaye şirketleri üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla, 17.4.2020 günlü ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yürürlüğe konulmuş ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Geçici 13. madde eklenmiştir.

Anılan madde hükmü “(1) Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. (2) Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir.” içeriğindedir.

Bu maddeyle, sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımı 30.9.2020 gününe kadar sınırlandırılmış; 2019 yılına ait net dönem karlarının sadece %25’inin dağıtılabileceği, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerin ise anılan tarihe kadar dağıtılmayacağı, sermaye şirketlerinin genel kurulları tarafından yönetim kurullarına bu yönde kar payı avans dağıtım yetkisinin de verilemeyeceği belirtilmiştir. Kamu tüzel kişileri ile sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan ya da dolaylı şekilde sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler bu düzenlemenin dışında tutulmuş olup; hükmün istisnasını teşkil eden şirketleri belirlemede Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Maddede anılan sürenin Cumhurbaşkanı tarafından üç ay uzatılması veya kısaltılması da mümkündür.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir