KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA EL KONULAN VE COVİD-19 İLE MÜCADELEYLE İLGİLİ MALZEMELERİN TAHSİSİ

17.4.2020 günlü ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 11. madde düzenlemesiyle 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Geçici 13. madde eklenmiştir.

Geçici 13. madde hükmü “(1) 30/9/2020 tarihine kadar bu Kanun kapsamında el konulan ve bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemeler, test materyali, plazma, etil alkol, izopropil alkol, gliserol, maske, eldiven, tulum, galoş, kolonya, dezenfektan, dezenfeksiyon cihazları, solunum cihazı, yoğun bakım malzemesi, ilaç, aşı, ilk yardım araç-gereçleri ve bunların üretiminde kullanılan cihaz ve malzemeler, delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde yeteri kadar numune alındıktan, bunun mümkün olmaması halinde her türlü ayırt edici özelliği tespit edildikten sonra, el koyan idare veya ilgili kamu kurumu tarafından soruşturma evresinde hâkim veya kovuşturma evresinde mahkemeden tahsisi talep edilebilir. Talep üzerine verilen kararlara karşı itiraz edilebilir. Hakim veya mahkemece tahsisi uygun bulunan eşyanın soruşturma veya kovuşturma sonunda iadesine karar verildiği takdirde eşyanın rayiç değerinden varsa gümrük vergileri ve para cezaları ayrıldıktan sonra kalan tutar, tahsis yapılan kurum tarafından eşya sahibine ödenir. (2) Cumhurbaşkanı birinci fıkrada yer alan süreyi 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Buna göre; söz konusu Kanun’a aykırılık teşkil etmesi sebebiyle 30.9.2020 tarihine kadar el konulan ve aynı zamanda Covid-19 ile mücadelede etkili tıbbi cihaz ve malzemeler, test materyali, plazma, etil alkol, izopropil alkol, gliserol, maske, eldiven, tulum, galoş, kolonya, dezenfektan, dezenfeksiyon cihazları, solunum cihazı, yoğun bakım malzemesi, ilaç, aşı, ilk yardım araç-gereçleri ve bunların üretiminde kullanılan cihaz ve malzemeler bakımından,  anılan ürünlere el koyan idare veya ilgili kamu kurumu tarafından tahsis talebinde bulunulması mümkün kılınmıştır. Bu talep, ceza dosyası soruşturma aşamasındaysa hakim, kovuşturma aşamasındaysa mahkemeye yöneltilebilecektir. Anılan talebe karşılık hakim veya mahkeme tarafından verilen ret veya kabul kararlarına karşı itiraz yolu da açıktır. Tahsis kararı verilen malın ceza süreci sonucunda eşya sahibine iadesine karar verilirse, malın rayiç bedelinden gümrük vergileri ve para cezaları mahsup edildikten sonra geriye kalan miktar eşya sahibine tahsis yapılan ilgili kurumca ödenecektir. Bu hüküm, her ne kadar 30.9.2020 tarihine kadar el konulan eşyalar için getirilmişse de; Cumhurbaşkanı tarafından bu sürenin 3 aya kadar uzatılması da mümkündür.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir