ELEKTRONİK TEBLİGAT ZORUNLULUĞU

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili merci, idare, kurum, kuruluş ve kişiler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) aracılığıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin düzenleme, 6.12.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile yapılmıştır. Yönetmelik’le getirilen düzenlemeler doğrultusunda elektronik tebligat işlemleri 1.1.2019 itibarıyla Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Düzenlemeye göre aşağıdaki gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatlar UETS üzerinden elektronik tebligat yoluyla yapılmalıdır:

  • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda tanımlanan mahalli idareler ile Kanun’un ekinde yer alan (I), (II), (III), (IV) sayılı cetvellerde belirtilen kamu idareleri ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,
  • Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,
  • Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri,
  • Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,
  • Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri,
  • Noterler ve baro levhasına yazılı avukatlar, sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler,
  • İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birimler.

Yukarıda sayılanlar dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Yönetmelik’te, tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu kılınan gerçek veya tüzel kişilerin Yönetmeliğin yürürlük tarihinden (1.1.2019) itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurması gerektiği düzenlenmiştir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir