EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ä°lgili resimEşlerin evlilik birliği süresince sahip oldukları ortak hak ve yükümlülükler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) “Evliliğin Genel Hükümleri” başlıklı 3. Bölümde “A. Haklar ve yükümlülükler” alt başlığı altında düzenlenmiş olup yasa koyucu tarafından TMK 185. maddede “Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar” denerek genel bir çerçeve çizilmştir. Buna göre eşler arasındaki evlilik birliği evliliğin gerçekleşmesiyle bir başka deyişle evlenecek olan kişilerin yetkili resmi memur huzurunda evlenme yönündeki rızalarını açıkladıkları anda kurulacak olup, her iki eş de evlilik birliğinin mutluluğunu sağlamak, çocukların bakım ve eğitimini beraber üstlenmek, birlikte yaşamak, sadık olmak ve birbirlerine yardımda bulunmakla sorumludurlar.

TMK ilgili bölümünde yukarıda yer verdiğimiz 185. maddede ve devamında 186. maddede “Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. Birliği eşler beraberce yönetirler. Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar.” şeklinde  yasa koyucu tarafından sıralanan eşlerin yükümlülükleri; evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliği ile sağlama yükümlülüğü, çocukların bakım, eğitim ve gözetimine özen gösterme yükümlülüğü, birlikte yaşama yükümlülüğü, sadakat yükümlülüğü, yardım ve dayanışma yükümlülüğü, aile konutu seçme yükümlülüğü, evlilik birliğini yönetme yükümlülüğü, evllik birliğinin giderlerine güçleri oranında katılma yükümlülüğü olarak sayılabilecektir. Bu sayılanları artırmak mümkündür.

Eşler arasında evlenme neticesinde kurulacak olan evlilik birliği, eşler arasında sürekli bir borç ilişkisi meydana getirecektir. Bu sebeple yukarıda belirttiğimiz yükümlülükler evlilik ilişkisi devam ettikçe sürecektir. Eşlerin söz konusu yükümlülüklere aykırı hal ve davranışları neticesinde her ne kadar yükümlülüğün yerine getirilmesi için sorumluluğunu yerine getirmeyen eşe uygulanabilecek doğrudan bir yaptırım bulunmasa da, TMK’da evlilik birliğinin korunmasına ve evlilik birliği kurtarılamadığı takdirde boşanmaya ilişkin hükümlerin uygulanması durumunda, yukarıda açıklanan yükümlülüklere ne kadar uyumlu ya da aykırı davranıldığı da ayrıca davada değerlendirilecek, eşler arasındaki kusur tespitinde önem arz edecektir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir