KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI

headline

Memurlara verilen disiplin cezalarının hukuki mahiyetini ve disiplin cezalarının unsurlarını daha önceki bir yazımızda (Bkz.ilgili yazımız…) değerlendirmiştik. Disiplin cezaları; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarmadır. Bu yazımızda ise  kademe ilerlemesinin durdurulması cezasından bahsedeceğiz.

Kademe ilerlemesinin durdurulması, gerçekleştirilen fiilin ağırlık derecesine göre memurun kademe ilerlemesinin 1 ila 3 yıl arasında durdurulmasıdır. Kademe ilerlemesi cezası, memurluktan çıkarma cezasından önceki son ceza türüdür ve mahiyeti gereği hem maddi hem de manevi yönü bulunan bir cezadır. Maddi yönü, memurun kademesinin ilerlemesiyle hak kazanacağı maaş artışından faydalanamamasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, alt kademe ceza türleri olan uyarma, kınama ve aylıktan kesmeden farklı olarak memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde ise Valiler tarafından verilir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren haller Devlet Memurluğu Kanunu’nun 125/D maddesinde sayılmıştır:

a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

b) Özürsüz ve kesintisiz 3 – 9 gün göreve gelmemek,

c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

g) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

h) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak,

ı) Kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

i) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

j) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

k) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

l) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

m) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

n) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak

Memur yukarıda sayılan fiillerden birini gerçekleştirdiğinde, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. Fiilin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde disiplin soruşturması başlatılmadığı halde zamanaşımı söz konusu olur. Aylıktan kesme cezası disiplin soruşturmasının tamamlandığı günden itibaren 30 gün içerisinde verilmelidir. Eğer, aylıktan kesme cezasına itiraz edilecekse, cezanın verildiği tarihi takiben 7 gün içerisinde itiraz edilmelidir.

Eğer, memur öğrenim durumu sebebiyle yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunuyorsa, kademe ilerlemesinin durdrulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylığın  ¼’ü–½’si kesilir ve cezanın tekrarlanması halinde göreve son verilir.

                                                                                           Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir