2B ARAZİ SATIŞLARINDA BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI

Başlıksız-1-282

2/B araziler olarak halk arasında bilinen araziler, Orman Kanunu’nun 2/B maddesinde “1/12/1981 tarihinden önce bilim va fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanların” olarak tanımlanmıştır. Bu araziler orman kapsamından çıkartılır ve 2/B arazisi adını alır.

2/B araziler üzerinde kimlerin hak iddiasında bulunabileceği ise, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’un (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır.) 6.Maddesinde: “2/B alanlarında bulunan taşınmazlar hakkında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre; bu taşınmazların 31/12/2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilerden bu taşınmazları satın almak için süresi içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler bu Kanuna göre hak sahibi sayılır.” şeklinde belirtilmiştir.

Madde metninden de anlaşılacağı üzere, söz konusu 2/B arazi üzerinde Kanun’un yürürlüğe girme tarihi olan 19.04.2012 tarihinden önce düzenlenen güncelleme listelerine, kadastro tutanaklarına veya kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre kullanıcı veya muhdesat sahibi olarak gösterilen kişiler satın almak için idareye başvurabilirler. Hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeli, rayiç bedelin yüzde yetmişidir. Kanun, başvuru süresini Kanun’un yürürlüğe giriş tarihini takiben 6 ay olmak üzere sınırlandırmıştır.

Ancak, 20.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6745 sayılı Torba Yasa ile 2/B araziler üzerinde hak sahibi olan kişileri sevindirecek bir gelişme meydana gelmiştir. Söz konusu Torba Kanun’un 69. maddesi uyarınca, maddenin yürürlüğe giriş tarihi olan 20.08.2016 tarihini takiben başvuruda bulunmayan hak sahiplerine, 6 ay başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlere altı ay ödeme süresi, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere altı ay ödeme süresi verilmesi söz konusudur. Başka bir deyişle 2/B araziler üzerinde başvuru ve ödeme süreleri 6 ay uzatılmıştır.

                                                                                                       Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir