ANONİM ŞİRKETLERDE SONA ERME

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) anonim şirketlerde sona erme nedenlerini ve sürecini düzenlemiştir. Kanun, anonim şirketlerde sona erme nedenlerini genel nedenler ve özel nedenler olarak ayırmıştır. Bu nedenler sınırlı sayıda olup, kanun özel nedenler içerisinde yer alan “Haklı sebeplerle fesih” nedeni ile bu sınırlı sayı anlayışını genişletmiştir. Anonim şirketlerde genel sona erme nedenleri TTK […]

Devamını Oku

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) imtiyazlı pay sahiplerini koruyan düzenlemeler içermektedir. İmtiyaz; kar payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda paya tanınan üstün bir hak veya kanunlarda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkıdır. Bu sebeple şirket genel kurulunun veya yönetim kurulunun aldığı birtakım kararlarda TTK m. 454 gereğince imtiyazlı pay sahipleri özel […]

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (II)

Anonim şirketlerde genel kurul kararlarının hükümsüzlüğüne yol açan butlan ve yokluk hallerinden önceki yazımızda bahsetmiştik (Bkz…) Bu yazımızda ise diğer hükümsüzlük türlerei olan iptal edilebilirlik ve askıda hükümsüzlük hallerinden bahsedeceğiz. İptal Edilebilirlik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 445. maddesi gereğince; kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları, mahkeme kararıyla iptal edilebilir. […]

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ(I)

Anonim şirketlerde genel kurul; pay sahiplerinden oluşan, şirkete ilişkin belirli konu ya da konuları görüşmek maksadıyla toplanan, anonim şirketlerin zorunlu organlarından biridir. Genel kurul toplantısı sonucu alınan kararlar yokluk, butlan, iptal edilebilirlik ve askıda hükümsüzlük yaptırımlarına tabi olarak hükümsüz hale gelebilmektedir. Yokluk Yokluk, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Medeni Kanunu’nun yokluğa […]

Devamını Oku

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (II)

Bir önceki yazımızda 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) kapsamıyla ilgili genel bilgilere yer vermiştik (Bkz…). Bu yazımızda Kanun’un düzenlediği hususlardan, hizmet sağlayıcının bilgi verme yükümlülüğü üzerinde duracağız. Kanun’da hizmet sağlayıcı olarak isimlendirilen elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler, sözleşmenin yapılmasından önce aşağıdaki hususlarda alıcılara bilgi sağlamakla yükümlüdür: – Alıcıların […]

Devamını Oku

ÇEKİN ZİYAI VE İPTALİ

Çekin zayi olması, çekin kullanılmaz hale gelmesi veya çek üzerinde hak sahibi olan kişinin (hamil) kendi iradesi dışında sebeplerle çekin zilyetliğini kaybetmesi anlamına gelmektedir. Çekin çalınması, kaybolması, okunamayacak derecede tahrip edilmesi gibi durumlar çekin ziyaına örnek olarak gösterilebilir.   Çek zayi olduğunda, çekin iptal edilmesi için hamili tarafından, çekin keşide edildiği veya hamilin bulunduğu yerdeki asliye […]

Devamını Oku

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

Özellikle geçtiğimiz 10 yılda hızla yaygınlaşarak ticarette hakim rol üstlenen elektronik ticaret modeli, günümüzde günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, perakende mağazacılık faaliyetleri günden güne azalırken, tüketiciler ve satıcılar elektronik platformlar üzerinden her türlü ürün ve hizmetin alım satımını yapmaya yönelmişlerdir. E-ticaretin gerek günlük hayatın gerekse de ekonominin ayrılmaz parçası haline gelmesiyle birlikte, bu […]

Devamını Oku

KARŞILIKSIZ ÇEKE DAYALI KAMBİYO TAKİBİNDE YETKİ

İcra ve İflas Kanunu’nun 50. ve 167. maddeleri ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 6. maddesindeki düzenlemeye göre; çeke dayalı kambiyo takiplerinde çekin keşide edildiği yerdeki icra dairesi, muhatap bankanın bulunduğu yerdeki icra dairesi veya borçlunun ikametgah yerindeki icra dairesi yetkili olarak tayin edilmiştir. Kambiyo senedine mahsus haciz yoluyla takiplerde alacaklının yerleşim yerindeki icra dairesi yetkili değildir. […]

Devamını Oku

ÇEKTE YETKİSİZ TEMSİL – ŞİRKET YETKİLİSİ OLMAYAN KİŞİNİN İMZALADIĞI ÇEK

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) düzenlenen kambiyo senetlerinden biri olan çeke ilişkin, aynı Kanun’un 780. ve 781. maddelerinde öngörülen şekil şartlarından daha önceki yazımızda bahsetmiştik (Bkz…). Bu şekil şartlarından biri de çeki düzenleyen kişinin ıslak imzasıdır. Çek, tüzel kişi adına düzenlenmişse, çeki düzenleyen temsilcinin imzasıyla birlikte tüzel kişinin unvanının da bulunması zorunludur. İmza eksikliği, […]

Devamını Oku

ÇEKİN UNSURLARI – ÇEKTE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Çek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve 5941 sayılı Çek Kanunu ile düzenlenen kambiyo senetlerinden olup, yüksek meblağlarda nakit parayı taşıma külfetini ortadan kaldıran bir ödeme aracıdır ve özellikle ticari hayatta çok sık olarak kullanılmaktadır. Çekin düzenlenerek tedavüle çıkarılmasının kişilere yüklediği hak ve sorumlulukların önemine binaen, çek için de diğer kambiyo senetlerinde olduğu gibi […]

Devamını Oku