KÖTÜNİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Bir önceki yazımızda kötüniyet tazminatıyla ilgili detaylı bilgi vermiştik. (Lütfen bkz…) Bu yazımızda ise kötüniyet tazminatının nasıl hesaplandığı hususu ile ilgili sizlere açıklamalarda bulunacağız.

İş Kanunu’nun 17/6. maddesinde kötüniyet tazminatının tutarı “…fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir.” şeklinde düzenlenmiştir. Kötüniyet tazminatı, ihbar tazminatının 3 katı tutarındadır. “Kötüniyet tazminatı, işveren tarafından fesih hakkının kötüye kullanılması halinde işçiye ödenecek olan ve ihbar tazminatının 3 katı tutarındaki tazminattır. Ancak bu tazminat, sözleşme ile arttırılmış olan ihbar öneline göre değil yasal ihbar öneline göre hesaplanmalıdır.” (Yargıtay 9.H.D 23.03.1997 tarih 22900/6115 K.) Kötüniyet tazminatının hesaplanmasına yemek yardımı, yol-ulaşım yardımı, lojman tahsisi, bayram harçlığı, süt parası, giyim yardımı, primler vs. dahil edilebilmektedir.

Kötüniyet tazminatı;

Kıdemi 6 aydan az olan işçiler için 2 hafta x 3 = 6 hafta

Kıdemi 6 ay ile 1,5 yıl arasında olan işçiler için 4 hafta x 3 = 12 hafta

Kıdemi 1,5 yıl ile 3 yıl arasında olan işçiler için 6 hafta x 3 = 18 hafta

Kıdemi 3 yıldan fazla olan işçiler için 8 hafta x 3 = 24 hafta

şeklinde hesaplanmaktadır.

Kötüniyet tazminatının zamanında ödenmemesi halinde uygulanacak olan faiz türü ise yasal faizdir. Bu tazminat, hak düşürücü süreye tabi değildir. Aşağıda sizlerle konu ile ilgili Yargıtay kararı paylaşmaktayız.

“…1475 sayılı Yasada, “işçinin sendikaya üye olması, şikâyete başvurması” gibi sebepler ileri sürülerek iş sözleşmesinin sonlandırılması, kötü niyetin varlığı açısından örnekseme biçiminde sayıldığı halde, 4857 sayılı Yasada genel anlamda fesih hakkının kötüye kullanılmasından söz edilmiştir. Maddenin gerekçesinde de belirtildiği üzere, işçinin işvereni şikâyet etmesi, aleyhine dava açması veya tanıklık yapması nedenlerine bağlı fesihlerin kötü niyete dayandığı kabul edilmelidir. Tazminat miktarının belirlenmesi de Yasa ile açıklığa kavuşturulmuş, “kötü niyet tazminatının” ihbar önellerine ait ücretin üç katı tutarında olacağı belirtilmiş ve ayrıca ihbar tazminatının da ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Yasanın 17 nci maddesinin son fıkrasındaki düzenleme kötü niyet tazminatını da kapsamakta olup, bu tazminatın hesabında da işçiye ücreti dışında sağlanmış para veya para ile ölçülebilir menfaatler dikkate alınmalıdır (Yargıtay 9.HD. 12.6.2008 gün 2007/21422 E, 2008/ 15336 K).” (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 26.02.2014 T. 2014/4064 E., 2014/6160 K.)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir