FAZLA MESAİ ÜCRET ALACAĞINDA TAKDİRİ İNDİRİM

Takdiri indirim diğer bir deyişle hakkaniyet indirimi, iş mahkemesinde görülen işçi alacaklarıyla ilgili davalarda işçinin hesaplanmış olan alacağından mahkeme tarafından belirli bir oranda indirim yapılması olarak tanımlanabilir. Kanunda takdiri indirim ile ilgili bir hüküm bulunmayıp takdiri indirimin kaynağı olarak Yargıtay kararları gösterilmektedir. Takdiri indirim tüm işçilik alacaklarına uygulanmamaktadır. Tanık beyanlarına dayanılarak hesaplanmış olan işçilik alacaklarına ve belirsiz işçi alacaklarına takdiri indirim uygulanmaktadır. Fazla mesai alacağı yazılı delille ispatlanmış ise takdiri indirim yapılmamakta, fazla mesai alacağının tanıkla ispatlanması durumunda dosyada takdiri indirime gidilmektedir. Aşağıda sizlerle ilgili Yargıtay kararlarını paylaşmaktayız.

“…Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır. Ancak fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir. Yapılacak indirim, işçinin çalışma şekline ve işin düzenlenmesine ve hesaplanan fazla çalışma miktarına göre taktir edilmelidir. Hakkın özünü ortadan kaldıracak oranda bir indirime gidilmemelidir.” (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2015/34864 E., 2015/19705 K.)

“…İmzalı ücret bordrolarından, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından daha fazla çalışıldığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin alacağının bordroda görünenden daha fazla olduğu yönünde bir ihtirazi kaydının bulunması hâlinde, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıt taşımaması durumunda dâhi, işçinin bordroda yazılı olanın dışında ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının yapıldığını yazılı delille kanıtlaması imkân dâhilindedir. Dairemizce son yıllarda, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması hâlinde, hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği kabul edilmektedir. Ancak, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının taktiri delil niteliğindeki tanık anlatımları yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir.” (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2011/12029 E. , 2013/11935 K.)

“…Somut uyuşmazlıkta, davacı tanıklarının beyanlarına göre haftalık 12,5 saat fazla çalışma yapıldığı kabul edilerek bilirkişi tarafından hesaplanan değer üzerinden 1/2 oranında hakkaniyet indirimi yapılarak hüküm kurulmuş ise de fazla çalışma olgusu yazılı belge ile kanıtlanamamış olup takdiri delillerle kanıtlandığından indirim yapılmasında bir yanlışlık yoktur. Ne var ki tanık beyanları ile davacının yaptığı işin niteliği ve mahkemece yapılan indirimin hakkın elde edilmesini etkiler nitelikte olmaması gerektiğine dair yerleşik içtihatlar gözetilerek uygun bir oranda indirim yapılması gerekirken hakkı elde etmesini engelleyecek oranda indirim yapılması isabetsizdir.” (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013/1320 E, 2017/539 K, 14.05.2017 T.)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir