İNTERNET YOLUYLA İŞLENEN HAKARET SUÇU

Ä°lgili resimHakaret suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”) 125. madde 1. fıkrada “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.” şeklinde tanımlanmış olup ilgili maddenin 2. fıkrasında “Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur,” denmiştir. Söz konusu fıkradan yola çıkılarak ses, görüntü ve yazı içerebilen bir iletişim aracı olan internet ortamında da hakaret suçunun meydana gelebileceği sonucuna varılması mümkündür. İnternet ortamında işlenen hakaret suçu da huzurda işlenmiş sayılacaktır.

Hakaret suçu internet yoluyla sosyal medya uygulamaları, çeşitli paylaşım siteleri yahut haber siteleri gibi her türlü internet ortamında meydana gelebilecek olup burada suçun alenen işlenmesi durumu söz konusu olacaktır. Bu hususta;

“Hakaret suçunu oluşturduğu kabul edilen eylemin, belirli olmayan ve birden fazla kişi tarafından algılanabilme imkanı bulunan facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde işlendiğinin kabul edilmesi karşısında, sanığa tayin olunan temel cezada, TCK’ nın 125/4. maddesi gereğince artırım yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurularak, sanık hakkında eksik cezaya hükmedilmesi,” Yargıtay 12. C.D. ,2013/2454 E.,  2013/25865K, 2013/25865 T.

Suçun kim tarafından işlendiği bir başka deyişle failin tespiti hususunda ise her ne kadar internet ortamında kullanılan takma adlar ve gerçek dışı isimler failin bulunmasında zorluk çıkarabilecek olsa da, gelişen teknoloji ile internet aracılığıyla işlenen suçlarda suçlunun tespiti her geçen gün daha da kolay ve mümkün hale gelmektedir.

İnternet yoluyla hakaret suçunu işleyen fail, üç aydan iki yıla kadar hapis yahut adli para cezası ile cezalandırılacak olup, söz konusu suçun soruşturulması ve kovuşturulması suçtan mağdur olan kimsenin şikayetine bağlıdır. Şikayet için yasalar tarafından belirlenen süre 6 aydır.

                                                                                                                                        Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir